Nowe miejsca pracy

Dzięki działaniom na rzecz kreowania jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestorów od początku kadencji w Lublinie powstało ok. 8 800 nowych miejsc pracy (dane Miejskiego Urzędu Pracy, 2011-13) i ponad 3,5 tys. miejsc aktywizacji zawodowej. Według danych GUS Lublin jest jedynym dużym miastem w kraju, w którym wzrost bezrobocia był mniejszy niż statystycznie w całej Polsce. To efekt m.in. sprawnego działania narzędzi aktywizacyjnych, efektywnego wykorzystania funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu oraz pozyskiwania nowych inwestorów tworzących miejsca pracy.

nowe miejsca pracy

Nowi inwestorzy

Promocja gospodarcza Lublina i działania na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów sprawiają, że kolejne firmy dostrzegają potencjał naszego miasta. Od 2010 roku na miejsce rozwoju swojego biznesu Lublin wybrały m.in. Ursus, Daewon Europe, Billenium, Proama,  Warbo, SoftSystem, Sii, Transition Technologies, Sollers Consulting, Convergys Corporation czy Alior Bank. Dynamicznie rozwija się także Podstrefa Lublin. Zezwolenia na prowadzenie działalności na jej terenie otrzymały: Aliplast, Dobroplast, Ledrin, Laboratoria Natury, Multivac, Intrograf, Invest Bistro, Maxbud, Margomed, Europiek, PZ Cormay, ABM Greiffenberger, Medi-Sept, Verano Ryszard Miazga, Lift Service, JG Service oraz MLP Group. Wspólnie z firmą Deloitte przeanalizowaliśmy potencjał Lublina, wskazując na tej podstawie branże priorytetowe i wspierające dla rozwoju gospodarczego naszego miasta. Do pierwszej grupy zaliczyliśmy przemysł spożywczy, BPO/SSC (nowoczesne usługi) oraz informatykę i telekomunikację, do drugiej – logistykę i transport, energię odnawialną, motoryzację, ochronę zdrowia i farmację, oraz biotechnologię.

nowi inwestorzy

Ofensywa inwestycyjna

Przez cztery lata kadencji na inwestycje przeznaczymy łącznie ponad 2 mld PLN. Sukcesywnie zwiększamy wysokość wydatków inwestycyjnych, które w budżecie na 2014 rok osiągnęły rekordowy poziom 37% wydatków ogółem, dając Lublinowi pozycję lidera pośród polskich metropolii (ok. 2 250 zł – wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca). Wiele projektów mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu ze środków unijnych. W ramach zakończonego w 2013 r. okresu programowania Lublin pozyskał łącznie ponad 1,5 mld zł dotacji UE.

ofensywa inwestycyjna

Rozwój Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec

Podstrefa Lublin, działająca w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, jest sukcesem i wielką szansą dla miasta. Dziś są w niej obecne 24 firmy, 11 już funkcjonuje, pozostałe są w trakcie procesów inwestycyjnych. Wysokość deklarowanych inwestycji sięga 700 mln zł, a dotychczas zrealizowane nakłady to ponad 511 mln zł. 24 przedsiębiorstwa Podstrefy zadeklarowały utworzenie łącznie 1023 nowych miejsc pracy, ale tylko w 11 już funkcjonujących zakładach zatrudnienie znalazło niemal 1200 osób. Obecnie Podstrefa Lublin obejmuje ponad 116 hektarów terenów zlokalizowanych w pobliżu lotniska, budowanej północnej obwodnicy miasta, w ciągu drogi ekspresowej S17. W 2013 roku zakończył się proces uzbrajania terenu (62,3 mln zł, UE: z czego 8,9 mln zł, budżet państwa: 0,5 mln zł), a połowa gruntów jest już zagospodarowana przez inwestorów.

rozwój podstrefy Lublin SSe Euro-Park Mielec

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Nieustannie pracujemy nad podniesieniem jakości terenów inwestycyjnych w Lublinie. W 2013 r. zakończył się proces uzbrajania terenu Podstrefy Lublin, działającej w ramach SSE Euro-Park Mielec, która obecnie jest w pełni wyposażona w niezbędną inwestorom infrastrukturę i już w połowie zagospodarowana. W 2012 roku oddaliśmy po przebudowie ul. Mełgiewską, której modernizacja przyczyniła się do aktywizacji gospodarczej przylegajacego do trasy obszaru. Obecnie pracujemy nad poprawą jakości ciągów komunikacyjnych na terenie byłej Fabryki Samochodów Ciężarowych, przede wszystkim pod kątem potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, i usprawniamy komunikacyjnie strefę przedsiębiorczości w dzielnicy Bursaki.

przygotowanie terenów inwestycyjnych

Powstanie Portu Lotniczego Lublin

Lotnisko jest dla Lublina oknem na świat, ważną kartą przetargową w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami i udogodnieniem dla ruchu turystycznego. Na jego powstanie przeznaczyliśmy 98 mln zł. Dziś z lubelskiego portu można latać m.in. do Londynu, Dublina, Oslo, Mediolanu i Gdańska, a jego władze pracują nad sukcesywną rozbudową siatki połączeń. Średnie obłożenie samolotu sięga 80%, lotnisko obsługuje także ok. 60 operacji ruchu biznesowego miesięcznie. Lotnisko jest szczególnie ważne dla rozwoju inwestycji z zakresu nowoczesnych usług (BPO/SSC) oraz stymulowania kontaktów międzynarodowych lubelskich uczelni.

 

Port lotniczy Lublin

Rozwój infrastruktury rowerowej

Sukcesywnie udostępniamy kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Ostatnio realizowanym projektem jest budowa 5,5 km drogi rowerowej wzdłuż ulic Cienistej i Osmolickiej, po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego. Dodatkowo, w ramach realizowanego przez nas projektu Europejska Stolica Turystyki Rowerowej, w różnych miejscach Lublina pojawi się 40 bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, wyposażonych łącznie w 400 rowerów. Do końca 2014 roku mieszkańcy Lublina będą mieli do dyspozycji 100 km tras rowerowych.

Rozwój infrastruktury rowerowej

Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych

Lublin 2010-2014 to prawdziwy plac budowy. Realizowaliśmy największy w historii miasta projekt komunikacyjny – budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” (386 mln zł, UE: 298,4 mln zł), przebudowę ul. Mełgiewskiej (139,8 mln zł, UE: 67,3 mln zł), modernizowaliśmy także szereg innych ważnych komunikacyjnie tras, m.in.: ul. 3-Maja i Radziwiłłowską (12,6 mln zł, UE: 5,2 mln zł), ul. Filaretów (21,5 mln zł), czy ul. Głuską (21 mln zł). Na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla biznesu na terenie Podstrefy Lublin oraz w dzielnicy Bursaki i Rudnik przeznaczyliśmy niemal 90 mln zł.

Projekty infrastrukturalne

Partycypacja społeczna

Jednym z ważnych efektów tej kadencji jest włączenie mieszkańców miasta do procesu decydowania o przyszłości Lublina. Spotykamy się z mieszkańcami, konsultując z nimi kształt najważniejszych miejskich projektów i budżetu. Rozpoczęliśmy wdrożenie budżetu obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom bezpośrednio decydować, na co przeznaczyć środki z budżetu miasta na 2015 r. Powołaliśmy społeczne ciała doradcze w najważniejszych obszarach funkcjonowania Lublina, w tym m.in. Radę Rozwoju Lublina, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Radę Seniorów, Forum Kobiet Lublina, Radę Kultury, Radę Sportu czy Radę Kultury Przestrzeni.

partycypacja społeczna

Działania na rzecz dzielnic

Dużą wagę przykładamy do funkcjonowania lubelskich dzielnic. Uznając, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie projekty są szczególnie istotne dla ich otoczenia, przeznaczyliśmy ponad 9 mln zł środków z rezerwy celowej na realizację inwestycji i remontów w dzielnicach. To przełożyło się na ponad 300 przeprowadzonych zadań, w tym m.in.: przebudowę i remonty dróg, chodników i schodów, budowę parkingów, budowę lub modernizację placów zabaw oraz infrastruktury sportowej, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, czy zagospodarowanie skwerów i zieleni. W 2014 r. środki, które będziemy wydatkować wspólnie z Radami Dzielnic sięgną już 19 mln zł.

działania na rzecz dzielnic

Narzędzia do szybkiego kontaktu z urzędem

Uruchomione przez nas narzędzia pozwalają na szybką i efektywną komunikację z urzędem. Na skrzynkę dialogu społecznego, platformę umożliwiającą składanie uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania miasta, otrzymaliśmy ponad 1100 zgłoszeń. Każde zostało obsłużone, a zgłaszający otrzymał odpowiedź w interesującym go temacie. W serwisie Naprawmy To!, pozwalającym na zgłaszanie usterek w przestrzeni miejskiej, mamy największą wśród dużych miast skuteczność realizacji zgłoszeń, otrzymującą się na poziomie 57%.

Narzędzia do szybkiego kontaktu z urzędem

Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową

Wiedząc, jak istotna dla miasta i jego mieszkańców jest szeroka oferta rekreacyjna, przeznaczyliśmy znaczne środki na infrastrukturę kulturalną i sportową. Dzięki renowacji Teatru Starego (25 mln zł, UE: 18,7 mln zł) i klasztoru powizytkowskiego (38,4 mln zł, UE: 16 mln zł) Lublin nie tylko uratował dla kultury piękne, zabytkowe obiekty, ale także udostępnił twórcom i mieszkańcom nowoczesne przestrzenie. Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego (12,7 mln zł, UE: 7,6 mln zł) i rozbudowa infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim (4,1 mln zł, UE: 2 mln zł) rozszerzyły możliwości wypoczynku w mieście. Z kolei budowa Stadionu Miejskiego (140 mln zł, UE: 56 mln zł, MSiT: 41 tys. zł) oraz budowa Basenu Olimpijskiego z parkiem wodnym (95,4 mln zł, MSiT: 36 mln zł) przełożą się na nową ofertę dla sportowej Lubelszczyzny, przyczyniając się do rewitalizacji Doliny Bystrzycy.

infrastruktura rekreacyjno-sportowa

Wysoki poziom lubelskiej oświaty

Przez całą kadencję utrzymaliśmy wysoki poziom finansowania lubelskiej oświaty, przeznaczając na ten cel ponad 600 mln zł rocznie -  1/3 budżetu całego miasta. Każdego roku przyznawaliśmy ok. 300 Stypendiów Prezydenta dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Nasze starania na rzecz jakości lubelskiej edukacji przez trzy kolejne lata owocowały prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. W rankingu przeprowadzonym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina zostało uznane najlepszym technikum w Polsce. Zaszczytny tytuł przypadł lubelskiej placówce dwa razy z rzędu.

wysoki poziom lubelskiej oświaty

Inwestycje oświatowe

Zapewnienie wysokiego poziomu lubelskiej oświaty jest możliwe także dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Od początku kadencji na modernizacje i termomodernizacje obiektów oświatowych wydaliśmy niemal 60 mln zł. Powstały także nowe obiekty sportowo-rekreacyjne – 13 Orlików oraz ”Biały Orlik” (20 mln zł), 34 place zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” (5,7 mln zł) oraz baseny przy ul. Łabędziej (19 mln zł i przy ul. Roztocze: 8,8 mln zł). Jesienią uczniowie z Lublina zaczną uczęszczać do nowej szkoły w dzielnicy Sławin (28 mln zł).

Inwestycje oświatowe

Troska o rodzinę

Wiemy, jak ważną rolę dla przyszłości miasta odgrywają lubelskie rodziny, dlatego staramy się otaczać je szczególną opieką. Chcąc pomóc rodzicom w opiece nad ich dziećmi utworzyliśmy 354 nowe miejsca w przedszkolach i 252 nowe miejsca w żłobkach. W 2014 roku planowane jest powstanie kolejnych 150 miejsc w przedszkolach (Felin: 50, Sławin: 100) oraz 650 miejsc w budowanej szkole na Sławinie. Pół tysiąca dzieci rocznie korzysta z bezpłatnych miejskich programów nauki pływania dla uczniów II klas szkół podstawowych i przedszkolaków. Rozwijamy także program Rodzina 3+ przeznaczony dla rodzin wielodzietnych i program partnerski ZTM Bus-Bonus, dające dostęp do szeregu zniżek na usługi i produkty. Między innymi dzięki tym działaniom Lublin został laureatem Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o nagrodę  Pary Prezydenckiej.

troska o rodzine

Projekty dla seniorów

Jako miasto staramy się stymulować i wspierać aktywność seniorów. Organizując lubelskie Dni Seniora zapraszamy najstarszych mieszkańców na szereg wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, medycznych i rekreacyjnych. Realizujemy także program Miejsce Przyjazne Seniorom, powołaliśmy kluby seniora przy Domach Pomocy Społecznej i sieć centrów dla seniorów w dzielnicach. Wprowadziliśmy pilotażowy program „Pudełko życia”, ułatwiający szybkie udzielenie pomocy medycznej osobom starszym i chorym. Realizowane w Lublinie działania na rzecz seniorów zostały wyróżnione przez Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Starszych tytułem „Powiat Przyjazny Seniorom”. Otrzymaliśmy również tytuł „Gmina Przyjazna Seniorom” przyznany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

projekty dla seniorów

Kontynuacja idei ESK

Starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury uznajemy za sukces miasta. Podczas tworzenia aplikacji powstało wiele idei, z których korzystamy do dziś. Znaczna część z nich albo już jest realizowana, albo będzie uwzględniona w programie obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich w 2017 roku. Zgodnie z założeniami będzie się on składał z pięciu osi programowych, skupionych wokół kultury, działań społecznych, sportu i rekreacji, działań oświatowych i wydarzeń naukowych. Nowością jest m.in. program Dzielnice Kultury oraz Lublin dla Dzieci.

Kontynuacja idei ESK

Sprawna komunikacja miejska

Jesteśmy na etapie kompleksowej przebudowy systemu transportu miejskiego w Lublinie. Realizujemy Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego, który jest w większości finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i jest jednym z największych tego typu projektów w Polsce. Przeznaczając ponad 520 mln zł głównie środków europejskich na nowe pojazdy i infrastrukturę  wymieniamy tabor (zakup 70 trolejbusów i 100 autobusów), budujemy 34 km trakcji trolejbusowej i wprowadzamy nowy system zarządzania komunikacją. Pasażerowie już dziś mogą korzystać z nowoczesnych przystanków wyposażonych w system informacji pasażerskiej, dostępnej także za pośrednictwem strony internetowej, bezobsługowe toalety oraz punkty sprzedaży biletów. Modernizacja wiąże się również z wyposażeniem pojazdów komunikacji miejskiej w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS oraz urządzenia do pomiaru liczby pasażerów w pojazdach.

sprawna komunikacja

Klarowna wizja miasta

Tworząc Strategię Lublin 2020 nakreśliliśmy jasny plan dla naszego miasta. Skupia się on na rozwoju gospodarczym i podnoszeniu jakości życia. Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału Lublina i przywróceniu jego mieszkańcom poczucia dumy z miasta. Realizacja strategii sprawi, że w 2020 będziemy mieszkać w mieście z mocną, zdywersyfikowaną gospodarką, charakteryzującym się wysoką jakością życia, przyjaznym dla mieszkańców, z łatwym dostępem do edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

Lublin miasto inspiracji

Praca, nie polityka

Jednym z sukcesów tej kadencji jest skuteczność budowania współpracy ponad politycznymi podziałami na rzecz rozwoju miasta. Od początku kadencji realizujemy prawdziwą ofensywę inwestycyjną przeznaczając na infrastrukturę łącznie ponad 2 mld zł, głównie środków europejskich. Jest to możliwe m.in. dzięki woli działania bez względu na polityczny interes przez osoby i środowiska polityczne dla których priorytetem jest rozwój Lublina. Dziękuję radnym Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina (inicjatywa grupy radnych, którzy dla wsparcia  strategii rozwoju Lublina wyszli z klubu PiS i wsparli Prezydenta) za umiejętność efektywnej pracy bez politycznego podtekstu.